Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 25.

Inhoud adviesaanvraag

Kern


Bij de adviesaanvraag moet inzicht worden gegeven in de beweegredenen voor het besluit, de gevolgen voor het personeel en de maatregelen die worden genomen om deze gevolgen op te vangen.


Aanwijzingen


De ondernemer moet duidelijk maken welke beweegredenen aan het voorgenomen besluit ten grondslag liggen, zodat de noodzaak van het besluit aan die beweegreden kan worden getoetst. Eventueel moeten alternatieven worden onderzocht tenzij de argumenten voor het voorgenomen erg overtuigend zijn. Indien de ondernemingsraad in zijn advies een alternatief aandraagt, zal de ondernemer daar wel gemotiveerd op in moeten gaan, zeker wanneer het gaat om een voor de hand liggend alternatief. Ook moet een ondernemer bij een reorganisatie uit zichzelf onderzoeken of er een alternatief mogelijk is zonder gedwongen ontslagen.

De ondernemer dient in de adviesaanvraag inzichtelijk te maken welke mogelijke gevolgen het voorgenomen besluit voor de in de onderneming werkzame personen kan gaan hebben. Daarbij valt te denken aan de wijzigingen die in de werkzaamheden gaan plaatsvinden en de gevolgen voor arbeidsvoorwaarden of arbeidsplaatsen die daarmee gepaard gaan.

In de adviesaanvraag moet worden aangegeven welke maatregelen de ondernemer van plan is te gaan nemen om de gevolgen van het voorgenomen besluit voor het personeel op te vangen. Het staat de ondernemer niet vrij om van de ondernemingsraad te verlangen advies uit te brengen, maar geen inzicht te geven in de concreet te nemen maatregelen. De toezegging dat er bereidheid is om met de vakbonden te gaan onderhandelen, valt niet aan te merken als een voorgenomen maatregel in de zin van art. 25 lid 3 WOR. Wanneer het om een reorganisatie gaat of een sluiting van (een onderdeel van) de onderneming, mag van de ondernemer worden verwacht dat hij de adviesaanvraag vergezeld doet gaan van een sociaal plan of in ieder geval van duidelijke uitgangspunten voor het opstellen van een dergelijk plan.

Indien de ondernemingsraad adviseert onder de voorwaarde dat de ondernemer met de vakbonden tot een akkoord komt over een sociaal plan, moet de ondernemer die deze voorwaarde heeft overgenomen, in het geval er geen akkoord is bereikt, eerst voor (aanvullend) advies terug naar de ondernemingsraad.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Hof Amsterdam 21 april 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM2019: OR/Stichting Centrum Maliebaan

Hof Amsterdam 21 december 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY9046: OR VLM Nederland/Cityjet e.a.

Hof Amsterdam 12 mei 2014, ECLI:NL: GHAMS:2014:1978 : OR/AkzoNobel Functional Chemicals

Hof Amsterdam 24 februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7221 : OR/Gemeente Leeuwarden)

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie