Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 25.

Adviesprocedure en termijn voor advisering

Kern


Art. 25 WOR bevat geen voorschriften over de wijze en het tijdstip waarop de ondernemingsraad advies moet uitbrengen. Het enige voorschrift dat art. 25 WOR kent, is dat de ondernemingsraad advies uitbrengt nadat over de aangelegenheid tenminste éénmaal overleg is gevoerd.


Aanwijzingen


Uit de rechtspraak blijkt dat het verzuim van het houden van een overleg alleen een rol speelt, wanneer de ondernemingsraad uitdrukkelijk om dat overleg heeft verzocht en dat verzoek is afgewezen.

In de wet is geen termijn opgenomen waarbinnen het advies moet worden uitgebracht. Indien er afspraken zijn gemaakt over het uitbrengen van advies binnen een bepaalde termijn, dan is die termijn wel bindend. In de overige gevallen is de maatstaf dat binnen een redelijke termijn advies moet worden uitgebracht. In uitzonderlijke gevallen kan het gaan om een paar dagen, maar meestal gaat het om een periode van 1 tot 2 maanden of om een langere periode. Het tijdstip en de wijze waarop de ondernemingsraad door de bestuurder in de voorfase van de adviesaanvraag bij de voorbereiding van de besluitvorming is betrokken, speelt daarbij een belangrijke rol.

In de adviesprocedure is het uitgangspunt dat beide partijen in het overleg zich jegens elkaar met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid gedragen. Het komt geregeld voor dat er tussen ondernemer en ondernemingsraad discussie ontstaat over de adviestermijn. De Ondernemingskamer gaat ervan uit dat onvolkomenheden in de communicatie en het verloop van de adviesprocedure de ondernemer zwaarder moeten worden aangerekend dan de ondernemingsraad omdat deze het medezeggenschapstraject moet bewaken.

Dit betekent dat allereerst zal moeten worden nagegaan of de ondernemer adequaat heeft gereageerd op redelijke verlangens van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad echter op zijn beurt niet adequaat handelt door niet tijdig advies uit te brengen, loopt hij het risico dat de ondernemer mag overgaan tot het nemen van het besluit zonder het advies van de ondernemingsraad af te wachten. De ondernemer dient de ondernemingsraad daarbij wel uitdrukkelijk een laatste termijn te geven om tot advisering over te gaan voordat hij het besluit neemt.

Is een adviestermijn (ongeclausuleerd) overeengekomen, dan is deze voor de ondernemingsraad bindend.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Hof Amsterdam 3 augustus 2011, ECLI:NL: GHAMS:2011:BR4231: OR/Unie KBO

Hof Amsterdam 5 augustus 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5261: OR/Printronix Nederland

Hof Amsterdam 7 maart 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0499: OR/Stichting Combiwel Amsterdam

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie