Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 25.

Adviesrecht : bevoegdheid

Kern


De ondernemer dient de ondernemingsraad om advies te vragen over bepaalde, in de opsomming van art. 25 lid 1 WOR opgenomen voorgenomen besluiten. Het gaat daarbij om belangrijke besluiten van financieel- economische en bedrijfsorganisatorische aard. De opsomming van art. 25 lid 1 WOR is uitputtend. Aangelegenheden die in de opsomming niet worden genoemd, vallen er dus ook niet onder.


Aanwijzingen


Vaak speelt de vraag of een besluit als ‘belangrijk’ is aan te merken in de zin van art. 25 lid 1 WOR. Uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat dit per geval wordt getoetst aan de specifieke feitelijke omstandigheden. Uit de rechtspraak is wel een aantal factoren af te leiden die bepalen of er sprake is van een belangrijk besluit, zoals:

- het aantal personeelsleden waarvoor het besluit gevolgen heeft. Het kan gaan om directe gevolgen, zoals het aantal door een reorganisatie getroffen personeelsleden, maar ook om indirecte gevolgen. Zo is de wijziging van een driehoofdige naar een eenhoofdige directie niet (alleen) belangrijk vanwege het aantal personeelsleden die het direct betreft, maar juist vanwege de indirecte gevolgen voor de onder de directie vallende werknemers.

- de aard van de personele gevolgen. Wanneer een besluit gepaard gaat met gedwongen ontslagen, is de kans groot dat de Ondernemingskamer dit als een belangrijk besluit kwalificeert. Wanneer een besluit tot het opheffen van een expeditieafdeling met 8 werknemers, gepaard gaat met 3 gedwongen ontslagen, kan dat als belangrijk worden bestempeld. Gaat het om een besluit tot het inkrimpen van een afdeling met twee werknemers (25% van de afdeling) zonder gedwongen ontslag op een totaal van 6.000 binnen de onderneming werkzame personen, dan is dat besluit in beginsel niet adviesplichtig. Dat laatste kan echter anders zijn als afdeling in geheel zou worden opgeheven.

- de financiële gevolgen van het besluit. Is er sprake van een belangrijke investering afgemeten aan hetgeen normaliter aan investeringen plaatsvindt?

- de gevolgen voor de bevoegdheidsverdeling binnen de onderneming, waarbij het niet altijd behoeft te gaan om aanwijsbare gevolgen voor het personeel in de onderneming. Indien binnen een directieteam taken worden herverdeeld, zonder dat dit gevolgen heeft voor het personeel daaronder, behoeft er geen sprake te zijn van een adviesrecht

Een pragmatische oplossing is dat de bestuurder advies vraagt met een voorbehoud, namelijk dat hij van mening blijft dat het voorgenomen besluit niet adviesplichtig is. Partijen kunnen zich dan concentreren op de inhoudelijke kant in plaats van op de procedurele kant van de zaak.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Hof Amsterdam 29 mei 2007, JAR 2007/ 204: OR/TNT Fashion Group

Hof Amsterdam OK 18 mei 2004, JAR 2004/164: OR/Novio

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie