Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR

 1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
  1. regelingen op grond van een  pensioenvovereenkomt, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
  2. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
  3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
  4. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
  5. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
  6. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
  7. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
  8. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
  9. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
  10. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
  11. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
  12. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;
  13. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;
  14. [Wetsvoorstel 6 maart 2015.een regeling inzake het door de onderneming gevoerde beleid met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning.]
  een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.
 2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.
 3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voorzover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 
 4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.
 5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.
 6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op de nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.
 7.  Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet..
 8. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot onderbrenging van de pensioenovereenkomsten van alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel c, van de Pensioenwet. Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

WOR artikelen

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde Q&A

 • Medewerkers hebben eind 2017 een verzoek ingediend voor de aanschaf van een fiets (werkkostenregeling) en zij hebben daarop een afwijzing ontvangen omdat de regeling is gewijzigd. Is dit terecht? Waarop kunnen zij zich eventueel beroepen?

  Antwoord en Advies:

  Zonder de precieze achtergrond info is dit lastig in te schatten. Zolang de regeling ‘aanschaf

 • We krijgen als OR advies- en instemmingsaanvragen van een tussenholding. Stel dat het tot een conflict komt en de zaak komt voor de rechter, hebben wij juridisch dan bevoegdheden in de tussenholding?

  Antwoord en Advies:

  De bestuurder heeft onlangs een 'tussenholding' opgericht tussen de Holding en een w

 • Wat is formeel de betrokkenheid van de OR bij het uitvoeren van een Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)? En hoe zit dit bij de periodieke herhaling?

  Antwoord en Advies:

  Allereerst de relevante WOR artikelen:
  Artikel 27 WOR, lid 1

   Zijn nieuwe hygiënevoorschriften instemmingsplichtig?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   We zijn een nieuw hygiënevoorschrift aan het opstellen

  1. Heeft de OR advies- of instemmingsrecht bij het invoeren van een opleidingsbeleid?

   Antwoord en Advies:

   Toelichting op de vraag:
   Binnenkort moeten alle medewerkers traininge

  2. De organisatie wil zelf een opleiding gaan ontwikkelen. Heeft de OR recht op Instemming?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Valt een wijziging in de opleiding voor Eerst Verantwoordel

  3. Heeft de OR instemmingsrecht bij het regelen van duurzame inzetbaarheid en flexibilisering werkaanbod.

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   De bestuurder is van plan om het volgende te gaan inregelen

  4. In WOR-artikel 27:1 b staat dat de OR instemmingsrecht heeft op arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. Hoever gaat deze instemming? Gaat dit puur om het beleid of heeft de OR ook instemmingsrecht op elke wijziging in roostertijden die op teamniveau worden bedacht?

   Antwoord en Advies:

   In principe geeft de WOR in artikel 27 de OR het recht om in te stemmen met een wijziging van de reg

  5. Welke informatie moet er minimaal verstrekt worden aan de medewerkers over een wijziging van de pensioenregeling?

   Antwoord en Advies:

   Toelichting op de vraag:
   Binnen onze organisatie zijn medewerkers ond

  6. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de arbeidsvoorwaarden. De COR is hiervan in kennis gesteld. Zijn de wijzigingen instemmingsplichtig of is een mededeling voldoende?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   De organisatie heeft voor alle medewerkers een meerkeuzesys

  7. Mag je de taken van de Preventiemedewerker neerleggen bij meerdere medewerkers in de organisatie en of mag het hoofd Personeelszaken deze taken op zich nemen?

   Antwoord en Advies:

   ANTWOORD
   Elke wet kent een uitleg naar de letter en naar de geest. In de Arb

  8. Heeft de OR Instemmingsrecht bij inschakelen van een tweede bedrijfsarts t.b.v. een second opinion?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Het recht van de werknemer om voor een second opinion naar

  9. Valt de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming onder het instemmingsrecht?

   Antwoord en Advies:

   De situatie:
   Onze organisatie is een joint venture van meerdere bedri

  10. Is accreditatie en registratie (BIG) de verantwoordelijkheid van de werkgever of de werknemer?

   Antwoord en Advies:

   De situatie:
   Om als arbeids-, bedrijfs- of fysiotherapeut geregistree

  11. Is de invoering van een MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) instemmingsplichtig?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Onze organisatie is voornemens om te starten met een tweeja

  12. Is de OR bevoegd om bij een gedeeltelijke harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de hele regeling opnieuw instemming te verlenen?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   De OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor de gedeelt

  13. Is de vervanging van een IT-systeem advies of instemmingsplichtig?

   Antwoord en Advies:

   Uitgebreide vraag:
   De laatste tijd zijn wij bezig met onderwerpen die

  14. Er wordt een lijst bijgehouden van medewerkers over het aantal mislukte testen. Mijn vraag is een Medewerkers volgsysteem instemmingsplichtig?

   Antwoord en Advies:

   In de WOR, artikel 27 lid 1L staat het volgende:

   • een regeling inzake voorziening

  15. Is de visie die de bestuurder heeft op het verzuimbeleid adviesplichtig?

   Antwoord en Advies:

   Situatieschets:
   De OR van heeft in maart een instemmingsverzoek gehad

  16. Is het harmoniseren na de fusie van een gedragscode internet- en email-gebruik instemmingsplichtig of adviesplichtig?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Onze organisatie is vorig jaar gefuseerd. De bestuurder is bezig alle regeli

  17. Ik overweeg mij kandidaat te stellen voor de nieuwe rol van vertrouwenspersoon in onze organisatie. Ik ben op dit moment ook lid van de ondernemingsraad. Kan deze combinatie van rollen goed samengaan?

   Antwoord en Advies:

   Het antwoord:
   Zoals wel vaker het geval is met algemeen geldende wetg

  18. Mag een werkgever medewerkers ‘verplichten’ over te stappen naar een ander pensioenfonds?

   Antwoord en Advies:

   Situatie:
   In de afge

  19. Is het verplicht om zelf een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen of mag je die ook inhuren?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Is het verplicht om zelf een Functionaris Gegevensbeschermi

  20. Moet de OR instemming verlenen aan de harmonisatie van de bedrijfskleding?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   De OR heeft een instemmingsaanvraag Kledingregeling ontvang

  21. Als OR hebben we instemming gegeven voor de invoering van een nieuw rooster- en plansysteem. Moeten wij opnieuw instemming verlenen wanneer de bestuurder kiest voor een ander systeem?

   Antwoord en Advies:

   In maart 2016 hebben we als OR instemming gegeven voor de invoering van een nieuw rooster en plansys

  22. Moet je als OR een eerder ingeroepen nietigheid over een leaseregeling intrekken wanneer de bestuurder zijn besluit alsnog terugdraait?

   Antwoord en Advies:

   De aanleiding:
   Wij hebben een paar maanden geleden een nietigheidsver

  23. Heeft de OR recht op een nieuw Instemmingsverzoek wanneer de bestuurder zijn keuze voor een IT-systeem moet wijzigen omdat de eerste leverancier zijn beloftes niet waar kan maken?

   Antwoord en Advies:

   De situatie:
   In maart 2016 hebben we als OR instemming gegeven voor d

  24. Organisatie wordt eigen risicodrager (ERD) voor de ziektekosten. Heeft OR advies- of instemmingsrecht?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   De organisatie kiest ervoor om eigen risicodrager (ERD) te

  25. De OR heeft een instemmingsverzoek gekregen die niet overeen lijkt te komen met de bepalingen in CAO. Wat kun je doen?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Het idee is om deze OR conclusie (de OR ziet geen ruimte in

  26. De vragen: Is het harmoniseren van functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?Is het toevoegen van kerncompetenties aan huidige functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?

   Antwoord en Advies:

   De situatie:
   De bestuurder heeft een plan van aanpak harmonis

  27. Wij ontvingen een adviesaanvraag voor een wijziging van het parkeerbeleid voor onze organisatie. In de brief verwijst de Raad van Bestuur naar artikel 25 van de WOR, maar ze kan voor dit onderwerp geen specifiek artikel aanwijzen. Onze OR denkt dat het een instemmingsverzoek moet zijn over arbeidsvoorwaarden. Klopt dat?

   Antwoord en Advies:

   Het Antwoord:
   Het is in ieder geval niet adviesplichtig conform artik

  28. Vanaf welk aantal medewerkers is er sprake van een groep en moet de OR instemming verlenen?

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   Hoe bepaal je in een kleine organisatie wanneer je er als O

  29. Welke rechten heeft de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? Deel 1

   Antwoord en Advies:

   Onderstaand lezen jullie de toelichting op het Adviesrecht van de OR bij het aanstellen van een nieu

  30. Welke rechten heeft de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? (vervolg)

   Antwoord en Advies:

   (Vervolg)

   Huidige ontstane situatie van de organisatie

  31. De wettelijke regeling omtrent vakantieverlof wordt 4,5 jaar na dato ingevoerd. Wat is daar nu nog de positie van de OR in?

   Antwoord en Advies:

   De achtergrond:
   Onderstaande mail ontving de hele organisatie. Wij al

  32. De OR wil weten of het nieuwe arbeidsvoorwaarden systeem instemmingsplichtig is conform de WOR-artikel 27

   Antwoord en Advies:

   De vraag:
   De medewerkers hebben de mogelijkheid om via het reglement

  33. Verder lezen?

   WORonline is handig voor al uw vragen over de toepassing van de WOR?

   Word abonnee
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie