Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Artikel 25. Het adviesrecht van de OR

 1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:
  1. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
  2. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;
  3. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
  4. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
  5. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming.
  6. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
  7. het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten;
  8. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
  9. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;
  10. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;
  11. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;
  12. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;
  13. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel a, artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b, of artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
  14. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.
  Het onder b bepaalde, alsmede het onder n bepaalde, voor zover dit betrekking heeft op een aangelegenheid als bedoeld onder b, is niet van toepassing wanneer de andere onderneming in het buitenland gevestigd is of wordt en redelijkerwijze niet te verwachten is dat het voorgenomen besluit zal leiden tot een besluit als bedoeld onder c-f ten aanzien van een onderneming die door de ondernemer in Nederland in stand wordt gehouden.
 2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 3. Bij het vragen van advies wordt aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.
 4. De ondernemingsraad brengt met betrekking tot een voorgenomen besluit als bedoeld in het eerste lid geen advies uit dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Ten aanzien van de bespreking van het voorgenomen besluit in de overlegvergadering is artikel 24, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien na het advies van de ondernemingsraad een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt genomen, wordt de ondernemingsraad door de ondernemer zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk in kennis gesteld. Indien het advies van de ondernemingsraad niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de ondernemingsraad tevens medegedeeld, waarom van dat advies is afgeweken. Voor zover de ondernemingsraad daarover nog niet heeft geadviseerd, wordt voorts het advies van de ondernemingsraad ingewonnen over de uitvoering van het besluit.
 6. Tenzij het besluit van de ondernemer overeenstemt met het advies van de ondernemingsraad, is de ondernemer verplicht de uitvoering van zijn besluit op te schorten tot een maand na de dag waarop de ondernemingsraad van dat besluit in kennis is gesteld. De verplichting vervalt wanneer de ondernemingsraad zulks te kennen geeft.

WOR artikelen

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde Q&A

 • We krijgen als OR advies- en instemmingsaanvragen van een tussenholding. Stel dat het tot een conflict komt en de zaak komt voor de rechter, hebben wij juridisch dan bevoegdheden in de tussenholding?

  Antwoord en Advies:

  De bestuurder heeft onlangs een 'tussenholding' opgericht tussen de Holding en een w

 • De organisatie wil zelf een opleiding gaan ontwikkelen. Heeft de OR recht op Instemming?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Valt een wijziging in de opleiding voor Eerst Verantwoordel

 • Is de splitsing van een functie adviesplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Tijdens de reorganisatie is een functie regiomanager X verv

 • Is de tijdelijke functie van projectleider adviesplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De situatie
  De bestuurder heeft een vacature uitstaan voor een projec

 • Is de vervanging van een IT-systeem advies of instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  Uitgebreide vraag:
  De laatste tijd zijn wij bezig met onderwerpen die

 • Is het harmoniseren na de fusie van een gedragscode internet- en email-gebruik instemmingsplichtig of adviesplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Onze organisatie is vorig jaar gefuseerd. De bestuurder is bezig alle regeli

 • Kan de bestuurder een ongevraagd advies naast zich neerleggen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De bestuurder wil het advies van de OR - wat zij heeft inge

 • Maakt een Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) het overbodig om een adviesaanvraag in te dienen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  In het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) is een grote i

 • Een businessunit wordt opgeheven en dit betekent tevens een organogramwijziging. De bestuurder is van mening dat het niet adviesplichtig is omdat het inmiddels een lege huls is nu er geen medewerkers meer in werkzaam zijn. Graag jouw advies.

  Antwoord en Advies:

  Eerst maar eens de betreffende leden uit artikel 25 WOR hieronder plaatsen:
  De ondernemingsra

 • Organisatie wordt eigen risicodrager (ERD) voor de ziektekosten. Heeft OR advies- of instemmingsrecht?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De organisatie kiest ervoor om eigen risicodrager (ERD) te

 • Pilot overdracht taken callcenter aan externe partij.

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Wij hebben een eigen callcenter. Omdat de hoeveelheid werk

 • De vragen: Is het harmoniseren van functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?Is het toevoegen van kerncompetenties aan huidige functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  De bestuurder heeft een plan van aanpak harmonis

 • Wij ontvingen een adviesaanvraag voor een wijziging van het parkeerbeleid voor onze organisatie. In de brief verwijst de Raad van Bestuur naar artikel 25 van de WOR, maar ze kan voor dit onderwerp geen specifiek artikel aanwijzen. Onze OR denkt dat het een instemmingsverzoek moet zijn over arbeidsvoorwaarden. Klopt dat?

  Antwoord en Advies:

  Het Antwoord:
  Het is in ieder geval niet adviesplichtig conform artik

 • Valt een niet ingrijpende wijziging in de organisatie en de daarbij betrokken functies van een klein aantal medewerkers onder het Advies- of Instemmingsrecht? Onze bestuurder stuurt de OR de onderstaande toelichting.

  Antwoord en Advies:

  Toelichting bestuurder:
  Er komen voor een beperkt aantal

 • Welke rechten heeft de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? Deel 1

  Antwoord en Advies:

  Onderstaand lezen jullie de toelichting op het Adviesrecht van de OR bij het aanstellen van een nieu

 • Welke rechten heeft de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? (vervolg)

  Antwoord en Advies:

  (Vervolg)

  Huidige ontstane situatie van de organisatie

 • Verder lezen?

  WORonline is handig voor al uw vragen over de toepassing van de WOR?

  Word abonnee
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie